در تاریخ 1398/05/23 مراسم تودیع مدیرعامل شرکت آهن وفولاد اصفهان آقای مهندس سید عباس هوائی با حضور آقای بیات ماکو مدیرعامل فولاد متیل و اعضای هیئت مدیره و پرسنل شرکت ، انجام شد و از زحمات بی وقفه ایشان در طی دوره تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد .