در تاریخ 98/07/03 با حضورآقای مهندس رضیعی (مدیر عامل محترم فولاد متیل) ، اعضای محترم هیئت مدیره فولاد متیل ، اعضا هیئت مدیره و پرسنل شرکت معرفی مدیرعامل جدید آقای مظفر حاجیان انجام شد و از زحمات بی وقفه مدیرعامل قبل در طی دوره تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.در این نشست آقای مهندس رضیعی ضمن برشمردن برخی از مزیت های شرکت آهن وفولاد اصفهان بر تقویت و توسعه فعالیت های این شرکت تاکید و در جهت افزایش سرمایه آن اعلام موافقت نمودند ، ضمنا با توجه به اینکه موضوع بار انداز شرکت از اهمیت ویژه برخوردار است مقرر شد اقدامات بایسته در اولین فرصت ممکن انجام گیرد.