آقای مظفر حاجیان 
مدیرعامل

تلفن:38787088-031

آقای محسن اکبری
مدیرمالی واداری

تلفن:38787093-031

آقای محمود نادری
مدیر بازرگانی و فروش

تلفن:38787092-031

آقای امیر عابدی
سرپرست حراست 

تلفن:38787089-031

 آقای رضا پورسلیمانی
مدیرفنی و تولید

تلفن:38787078-031