بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه از شرکت آهن و فولاد اصفهان

بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ جناب آقای دکتر طیب نیا به اتفاق چند تن از معاونین ، از شرکت آهن و فولاد اصفهان و روند فعالیت کارگاه تولید و سایر قسمت ها بازدید و با توجه به حل مشکل پروانه شرکت بر توسعه و استفاده از ظرفیت های موجود تاکید نمودند.
در ادامه ، جلسه ای با حضور معاونت محترم فروش جناب آقای مهندس حیدری و مدیران زیرمجموعه معاونت فروش شرکت فولاد مبارکه و مدیران آهن و فولاد اصفهان تشکیل گردید که در این نشست مدیرعامل آهن و فولاد اصفهان ضمن خیرمقدم و تشکر از تشریف فرمایی مدیران محترم فولاد بویژه جناب آقای دکتر طیب نیا، گزارشی از وضعیت شرکت، ارائه و معاونت محترم فروش فولاد نیز بر توجه ویژه به ظرفیت های خاموش، توسعه کمّی، کیفی و متوازن و توسعه نیروی انسانی تاکید نمودند. همچنین مدیران محترم فروش بر رعایت اصول و دستورالعمل های ابلاغی، همچنین شناسائی و جذب تولیدیهای خرد در استان تاکید داشتند‌.

مشروح خبر متعاقبا بارگذاری خواهد شد.

BAZDID5 siteBAZDID6 siteBAZDID7 site