لازم است اقدام های موثر در حوزه پدافند غیرعامل ، با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمنان اطمینان حاصل شود. ( مقام معظم رهبری)17363842