تبدیل کلاف های گرم و اسیدشویی از ضخامت 2 الی 16 میلیمتر به ورق تا طول 12 متر

تبدیل کلاف های سرد و گالوانیزه از ضخامت 3/. تا 2/5میلیمتر به ورق تا طول 3 متر