شعار سال 1403

نواربری و سبک سازی کلاف های گرم و اسیدشویی از ضخامت 2 الی 10 میلیمتر

نواربری کلاف های روغنی و اسیدشویی از ضخامت 0/1 میلیمتر تا 4 میلیمتر