خرید و فروش محصولات فولادی ازشرکت فولادمبارکه و سایرتولیدکنندگان

خرید محصولات فولادی از بورس کالا و واردات محصولات فولادی
                    شناسایی و بازاریابی کارگاه های صنعتی تولیدی سطح استان اصفهان
                    توزیع محصولات فولادی شرکت فولادمبارکه بین تولیدکنندگان و صنایع کوچک
                   خریدوفروش محصولات فولادی از ورق خودرو چهارمحال ، اکسین اهواز و سایر تولیدکنندگان