حمل محصولات  شرکت فولادمبارکه ازطریق راه آهن به داخل شرکت آهن وفولاد اصفهان

با هزینه ای معادل نصف هزینه حمل جاده ای